29.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2976-3/29.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ IV – 263 и УПИ V - 262, кв. 36 по действащия Подробен устройствен план /ПУП - ПРЗ/ на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен, който да предвиди разделяне на три новообразувани имота, а именно:...

28.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-942-1/27.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР /План за регулация/ за обхвата на УПИ XVIII – 525, УПИ XVII – 525 , УПИ XVI – 526 и УПИ XXII – 524, кв.32 по действащия Подробен устройствен план /ПУП - ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед...


27.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-705-1/27.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 108 от 06.03.2023г., с която се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ III – за ДИП „9-ти септември“ кв.96 по действащия ПУП - ПРЗ на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, който да предвиди частично изместване и обособяване на...

27.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-54-8/24.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и за застрояване/ за обхвата на УПИ II - 680, кв.42, по плана на на с.Сборище, общ.Твърдица, обл. Сливен, за жилищно строителство и ФЕЦ. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може...

24.03.2023
От понеделник 27.03.2023 г. започва плащането на дърва за огрев за заявления с номера до 500.


20.02.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сградата, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен № 2 с...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности