19.06.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1597-1/18.06.2024 г.   Община Твърдица на основание чл. 128 б,ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР, за обхвата на УПИ Va-158, кв. 20 по регулационния план на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” № 1, и на тел.:0454/42223. На...

17.06.2024
Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че с Решение № 125/09.05.2024 г. е одобрен проект  за  частично  изменение  на  ПУП – ПР /Подробен устройствен план - План за регулация/  и ПУП – ПЗ /Подробен устройствен план - План за застрояване/,  за  обхвата на УПИ I - 109,  кв.71,  УПИ I - 111, УПИ ХIХ - 110,  кв.61 и улица от о.т.219 -...

17.06.2024
Община Твърдица на основание чл.128, ал. 1 и 2 от ЗУТ  съобщава, че изработения проект за ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно ел. захранване на ППС 5473 на „Цетин България“ ЕАД, разположен в ПИ 53847.196.11 с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен“, е обявен в Държавен вестник бр. 50 от 14.06.2024...

10.06.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен с идентификатор 72165.504.192.4 с площ 8 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.192, предвиден...

15.05.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 1 с площ 1 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.503.161 предвиден за поставяне на вендинг автомат, начална месечна наемна цена 23.00 лв. (без ДДС). Общински терен № 2 с площ 1...


25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...


Добре дошли

Забележителности

Бележити личности