21.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2198-1/21.09.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 481/19.09.2023г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ XI – 637,638 и УПИ ХII - 639,  кв.41  по   действащия Подробен устройствен план  /ПУП - ПРЗ/ на  гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987г.,  в част...


19.09.2023
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 19.09.2023 г. на интернет страницата на общината Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица. Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс всички заинтересовани лица могат да подадат...

18.09.2023
Целта на настоящата дейност е създаване на партньорство за повишено ниво на сътрудничество и изпълнение на инициативи с висока социална значимост, които да доведат до обмяна на опит, споделяне на добри практики и прилагане на нови знания. Обмяната на опит и добри практики с партньор от Норвегия ще допринесе за постигане на общите цели на Регламента за изпълнение на  ФМ на ЕИП 2014-2021г., а именно...

18.09.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1489-1/12.06.2023 г. на Койна Велева Георгиева.



28.06.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 4 с идентификатор № 72165.504.192.5 с площ 14 кв.м. начална месечна наемна цена 14.70 лв. (без ДДС). Общински терен (градина) с площ 800 кв.м. част от имот с идентификатор № 72165.507.2112, начална годишна...

03.05.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.194.719 с площ 8665 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 155.97 лв. Общински имот № 72165.194.155 с площ...



Добре дошли

Забележителности

Бележити личности