Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Новини


02.12.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1270-1/10.03.2022 г. на Рафаел Рамирес Мигел – представляващ ЕООД „ПМВ-2009” в ликвидация.

01.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-3057-2/01.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за ПИ с идентификатор 15944.4.909, гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен, по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-97 / 18.02.2020г. на ИД на АГКК и установяване на устройствена зона „Предимно производствена“(Пп), за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала за производство на...


30.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-628-1/30.11.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане на нова въздушна линия 20kV между РОСМ №30 в ПИ № 72165.631.82 на ВЛ „Градище“ и РОЦМ № 36 в ПИ № 72165.631.88 на ВЛ „Момчил“...

29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

29.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-296-1/29.11.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обхвата на ПИ с идентификатор 15944.200.4 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, който да предвиди проектно трасе за изграждане на кабел 1кВ за захранване на Фотоволтаична централа. Изработения проект е обявен в Държавен вестник бр. 83 от...