Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Обявление № 94-00-1129-8

Дата на публикуване: 30.09.2022 08:40

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ ХХ – 682, За производствена и складова дейност, кв.88 по действащия по действащия Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ на гр.Твърдица, кв.“Козарево“ общ.Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед №493 от 20.07.1976г. и Заповед №351 от 27.10.2005г. в част План за регулация и застрояване.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА