Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:

Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
18% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 26.05.2022 16:05

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общинско помещение с площ 18.40 кв.м. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72165.503.117.1.10, ет. 3, функционален тип – за делова административна дейност, начална месечна наемна цена 29.44 лв. (без ДДС).
 2. Общинско помещение № 6 с площ 15 кв.м. част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 27.00 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот № 15944.7.49 с площ 806 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, четвърта категория, местност „Кирезлика”, начална годишна наемна цена 16.93 лв.
 2. Общински имот № 15944.7.45 с площ 625 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, четвърта категория, местност „Кирезлика”, начална годишна наемна цена 13.13 лв.

 

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.41.25 с площ 10809 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, девета категория, местност „Хармалъка”, начална годишна наемна цена 151.33 лв.
 2. Общински имот № 05551.10.166 с площ 2628 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –гори и храсти в земеделска земя, девета категория, начална годишна наемна цена 31.54 лв.
 3. Общински имот № 05551.10.204 с площ 3709 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, начална годишна наемна цена 59.34 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.507.2351 с площ 430 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1,754.00 лв. (без ДДС).

 

с. Сборище

 1. Общински имот УПИ-I, кв. 67 с площ 1220 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 4,587.00 лв. (без ДДС).

 

с. Червенаково

 1. Общински имот № 80474.65.3 с площ 7694 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ливадите”, начална тръжна цена 4,816.00 лв.
 2. Общински имот № 80474.65.8 с площ 439 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – за складова база, шеста категория, местност „Ливадите”, начална тръжна цена 333.00 лв.
 3. Общински имот № 80474.65.9 с площ 2940 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – за складова база, шеста категория, местност „Ливадите”, начална тръжна цена 2,234.00 лв.

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 17.06.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 15.06.2022 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена  за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД  до 15.06.2022 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 01.07.2022 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 29.06.2022 г., депозити за участие се приемат до 29.06.2022 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

 

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 

Потърсете в сайта

Полезни връзки

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Джулай морнинг – Твърдица и църквата 2023 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ Проект BG05SFPR002-2.001-0113 „ Грижа в дома - община Твърдица“ Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица Окончателен проект на общ устройствен план на Община Твърдица Проект: „Ремонт на сградата на “Средно училище “Неофит Рилски”, гр. Твърдица” Проект „Патронажна грижа + в община Твърдица” Проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица” Проекти на нормативни актове Вестник "Твърдишки глас" Туризъм в Твърдица Ограничителни мерки на ЕС Технопарк Твърдица За младежите Представяме Ви Инвестиционни намерения - имоти Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица

Разплащане на местни данъци и такси