Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Обявление № 26-00-282-5

Дата на публикуване: 29.09.2022 13:18

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ /План за застрояване/, одобрен със Заповед № 495/15.07.2014г. на Кмета на общ. Твърдица, за обхвата на ПИ с идентификатор 80474.123.399, с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен, който предвижда начин на застрояване: Предимно промишлена зона /Пп/, с предназначение „За рибовъдна ферма“ в Зона за рекреационни дейности – курортна зона /Ок/ и се променя предназначението на имота „За курортни сгради за настаняване и подслон – къщи за гости“.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА