Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 09.08.2022 14:22

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.232.10 с площ 740 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, осма категория, местност „Стежера”, начална годишна наемна цена 11.84 лв.
 2. Общински терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, част от имот с идентификатор 72165.502.2402, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС).

гр. Шивачево

 1. Общинско помещение с площ 12 кв.м., част от сграда – Кметство, разположена в имот с пл. № 816, кв. 44, начална месечна наемна цена 31.20 лв. (без ДДС).

с.Сборище

 1. Общинско помещение с площ 4.5 кв.м., част от сграда – здравна служба, разположена в парцел VI-420, кв. 22, начална месечна наемна цена 7.20 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 65499.142.260 с площ 4687 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, начална годишна наемна цена 74.99 лв.

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.32.6 с площ 8695 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, девета категория, местност „Чакър бунар”, начална годишна наемна цена 121.73 лв.
 2. Общински имот № 05551.31.27 с площ 4030 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –изоставена нива, девета категория, местност „Кара кютюк”, начална годишна наемна цена 56.42 лв.
 3. Общински имот № 05551.31.23 с площ 3507 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –изоставена нива, девета категория, местност „Кара кютюк”, начална годишна наемна цена 49.10 лв.
 4. Общински имот № 05551.68.10 с площ 4804 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –нива, девета категория, местност „Казанджик бунар”, начална годишна наемна цена 67.26 лв.
 5. Общински имот № 05551.15.22 с площ 1266 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –изоставена нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 17.72 лв.
 6. Общински имот № 05551.15.55 с площ 2204 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 30.86 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.502.1003 с площ 460 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1877.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 72165.507.2224 с площ 237 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 976.00 лв. (без ДДС).
 3. Общински имот № 72165.507.2262 с площ 425 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1751.00 лв. (без ДДС).

гр. Шивачево

 1. Общински имот № 15944.368.12 с площ 789 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ходжекиви”, начална тръжна цена 789.00 лв.

с. Сборище

 1. Общински имот УПИ-IV, кв. 67 с площ 749 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2884.00 лв. (без ДДС).

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 30.08.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 26.08.2022 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД до 26.08.2022 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 13.09.2022 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 09.09.2022 г., депозити за участие се приемат до 09.09.2022 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА